Meerwaarde van De Bres voor Zwolle

Een stabiele basis voor een stapje vooruit
De Bres ontvangt vanuit de gemeente Zwolle jaarlijks subsidie. Onder andere hierdoor kan De Bres structureel een laagdrempelige ontmoetingsplek blijven voor medemensen. Voor de gemeente Zwolle heeft De Bres een duidelijke meerwaarde.

Marc Stevens, beleidsmedewerker gemeente: “De Bres is voor mij een belangrijke partij in de Zwolse samenleving. Het is goed dat er aandacht is voor inwoners die niet of nauwelijks kunnen meedoen in onze samenleving die hoge eisen stelt aan mensen. Vaak gaan we er aan voorbij dat niet iedereen daar aan kan voldoen. Het is belangrijk dat er een plek in de stad is waar deze mensen elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten. Belangrijk element daarbij is dat men zich ongedwongen voelt en bovenal gerespecteerd voelt.”

Meedoen is belangrijk
De Bres is voor sommige inwoners van de gemeente Zwolle de laatste strohalm om mee te doen in de samenleving. Marc legt uit: “Door allerlei verschillende factoren kunnen deze mensen niet participeren. We vinden het belangrijk dat ook deze mensen, hoe minimaal ook, mee kunnen doen. Soms met een voorzichtige blik op de toekomst gericht met meer perspectief. De Bres is daarom een waardevolle schakel in de keten van maatschappelijke opvang en is uitermate belangrijk voor mensen die niet of nauwelijks in staat zijn een stapje vooruit te maken. Het inloophuis biedt een basis om te stabiliseren en een mogelijkheid om wel voorzichtig een stapje vooruit te zetten.“

Kansen voor bezoekers door samenwerking
Voor diverse ketenpartners is De Bres blijvend belangrijk. De Bres wordt gezien als een plek waar “verbinding” wordt gelegd naar anderen. Regelmatig wordt met verschillende partners gekeken hoe bezoekers geactiveerd kunnen worden naar een stapje hoger op de participatieladder. Marc vervolgt: “Alhoewel De Bres met vele andere partijen in de stad samen werkt, is het goed om scherp te blijven op de mogelijkheid van uitbreiding met samenwerkingspartners. Hierdoor ontstaan kansen en mogelijkheden van bezoekers van De Bres om verder vooruit te komen. Dat geldt overigens niet alleen voor De Bres, maar ook voor andere partijen in de stad.”